REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Podobne strony

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie osobom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Pacjent może wnosić żądanie o udostępnienie dokumentacji osobiście: w recepcji szpitala i przychodni, pisemnie kierując prośbę na adres: Szpital Specjalistyczny Matopat/Przychodnia Specjalistyczna Matopat 87-100 Toruń, ul. Storczykowa 8 lub drogą elektroniczną na adres: szpital.matopat@tzmo.com.pl. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu w lokalu Szpitala i Przychodni, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 5. na informatycznym nośniku danych.Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata nie jest pobierana w przypadku pierwszorazowego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej – w tym samym zakresie i w ten sam sposób – jest już odpłatne na ogólnych zasadach. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata nie może przekraczać:

 • za jedną stronę kolejnego wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 • za jedną stronę kolejnej kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Obecnie w naszej placówce opłata za jedną stronę kolejnej kopii dokumentacji medycznej wynosi:30 groszy brutto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

 • Matopat 24
 • Bella
 • Happy
 • Eva natura
 • Seni 24

Portal pacjenta

 • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
 • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
 • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta