REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Udostępnianie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie osobom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Pacjent może wnosić żądanie o udostępnienie dokumentacji osobiście: w recepcji szpitala i przychodni, pisemnie kierując prośbę na adres: Szpital Specjalistyczny Matopat/Przychodnia Specjalistyczna Matopat 87-100 Toruń, ul. Storczykowa 8 lub drogą elektroniczną na adres: szpital.matopat@tzmo.com.pl. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu w lokalu Szpitala i Przychodni, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 5. na informatycznym nośniku danych.Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata nie jest pobierana w przypadku pierwszorazowego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej – w tym samym zakresie i w ten sam sposób – jest już odpłatne na ogólnych zasadach. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata nie może przekraczać:

 • za jedną stronę kolejnego wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 • za jedną stronę kolejnej kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Obecnie w naszej placówce opłata za jedną stronę kolejnej kopii dokumentacji medycznej wynosi:30 groszy brutto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

 • Matopat 24
 • Bella
 • Happy
 • Eva natura
 • Seni 24

Portal pacjenta

 • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
 • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
 • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta